Xử lý nước thải công nghiệp ở Cần Thơ
Tin tức
Xử lý nước thải công nghiệp ở Cần Thơ
     

 

Công trình: Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp ở Cần Thơ | Công ty CP Thuỷ sản Hà Nội - Cần Thơ

Công suất: 1.600 m3/ngày đêm
Thời điểm thực hiện: 01/2016