Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : BỒN NƯỚC ĐẠI THÀNH